Kontrakt2016-10-23T19:57:56+00:00

ZASADY WSPÓŁPRACY TERAPEUTYCZNEJ

KONTRAKT – PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

FILOZOFIA PRACY TERAPEUTYCZNEJ

Metodą pracy terapeutycznej jest psychologia procesu. Psychologia procesu skupia się na poszukiwaniu znaczenia i wykorzystaniu tego, co nam się w życiu przydarza – zarówno tego, co pozytywne, jak i tego, co w pierwszym momencie doświadczamy, jako negatywne. Terapia ta jest pomocna, gdy klient jest zainteresowany szukaniem w negatywnych rzeczach, które się mu przydarzają, tego, co dla niego ważne, co mogłoby się jemu przydać i być użyteczne. Terapeuta ma pomóc klientowi, dostarczając narzędzi i metod umożliwiających poszukiwanie tego pozytywnego znaczenia.

METODY PRACY

Oprócz rozmowy, w pracy terapeutycznej będziemy korzystać z:

 • wchodzenia w doświadczenie bycia różnymi postaciami ze snu lub postaciami z trudnych sytuacji życiowych i  próba utożsamienia się z nimi
 • pracy z ruchem
 • badania swoich niewerbalnych sygnałów i komunikatów, które czasami są niezgodne z tym, co się mówi
 • odgrywania scenek (odgrywania ról)
 • rysowania
 • pracy z ciałem
 • pracy z głosem
 • aktywnego wykonywanie różnych ćwiczeń (i refleksji nad sobą w trakcie ich wykonywania)

CELE PRACY TERAPEUTYCZNEJ

Ogólnym celem psychoterapii jest zwiększenie świadomości wokół własnej psychologii i zrozumienie własnych wewnętrznych konfliktów, które nieświadomie kierują życiem – przyczyniając się do doświadczanych trudności. Ta świadomość i kontakt z różnymi częściami siebie (częściami swojego procesu) pozwala na większą wolność w decydowaniu o swoim życiu.

Szczegółowe cele psychoterapii są uzgadniane na pierwszych spotkaniach. Wspólnie sprawdzamy, czy cele i potrzeby klienta są możliwe do zrealizowania w ramach metody terapeutycznej, którą pracujemy.

JAKA WSPÓŁPRACA JEST POTRZEBNA ZE STRONY KLIENTA W TRAKCIE PROCESU TERAPEUTYCZNEGO

 • definiowanie i wybieranie tematu do pracy na poszczególnych spotkaniach (warto przed każdą sesją zadać sobie pytania typu: << Nad czym dzisiaj chcę pracować? Co dzisiaj wydaje mi się ważne, żeby poruszyć na terapii? >>)
 • chęć dowiedzenia się czegoś nowego na swój temat, nawet, jeśli będzie to trudne (np. zarzuty i oskarżenia ze strony innych, trudne nastroje, itp.)
 • notowanie lub nagrywanie swoich snów i tego, co się wokół tych snów dzieje
 • szczere mówienie o wszystkich emocjach i trudnościach, też emocjach w stosunku do terapeuty – nie ukrywanie wstydliwych spraw
 • przyglądanie się sobie i badanie różnych swoich doświadczeń (np. emocji, przekonań, doznań w ciele, pozycji ciała itp.)

CZAS TRWANIA SESJI, CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ I PUNKTUALNOŚĆ

Pojedyncza sesja terapeutyczna trwa 55 minut.

Sesje odbywają się zazwyczaj 1 raz w tygodniu, chyba, że terapeuta w porozumieniu z klientem uzna, że potrzebna jest inna częstotliwość.

Sesje zaczynamy punktualnie o wcześniej umówionej godzinie. W przypadku spóźnienia klient płaci za całą sesję, sesja nie jest przedłużana.

Klient i terapeuta umawiają się na współpracę na ………………  sesji terapeutycznych. Po tym okresie wspólnie ustalają czy przedłużyć czas trwania terapii.

PŁATNOŚĆ ZA SESJE

Pojedyncza sesja terapeutyczna kosztuje 130 zł (150 zł terapia par).

Płatności za sesję dokonuje klient po sesji terapeutycznej bezpośrednio u terapeuty i informuje terapeutę, jeśli życzy sobie rachunek za sesję.

Podwyższanie opłat za sesję oznajmiane jest z 2 miesięcznym wyprzedzeniem.

ODWOŁYWANIE SESJI

Sesję można odwołać najpóźniej na 24 godziny ( 1 dzień wcześniej) przed umówionym spotkaniem, dając w ten sposób możliwość terapeucie umówienia się w tym samym czasie na spotkania z innym klientem.   Sesje odwołane później niż 24 godziny są płatne według umówionej stawki za pojedynczą sesję.

URLOPY I WYJAZDY

Terapeuta i klient informują się wzajemnie 2 tygodnie wcześniej o swoich wyjazdach i urlopach. W czasie przerw klient może skorzystać ze spotkań z innym terapeutą, w uzgodnieniu z terapeutą prowadzącym.

PODEJMOWANIE KILKU TERAPII JEDNOCZEŚNIE

Podczas terapii klient nie może pozostawać w terapii u innego terapeuty, chyba, że klient i terapeuta podejmą wspólnie inną decyzję.

POUFNOŚĆ INFORMACJI

Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta w czasie terapii, a także faktu, że klient korzysta z terapii. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi klienta (np. psychiatrą), terapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje – przekazanie informacji odbywa się za wiedzą klienta.

SUPERWIZJE

Terapeuci Ośrodka Nowe Wzorce są zobowiązani do superwizowania swojej pracy. Służy to ulepszaniu usług psychoterapeutycznych  i lepszej opiece nad klientem. Omawiając swoją pracę z superwizorem terapeuta dba o anonimowość klienta. Superwizor jest również zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej.